Nhà máy sản xuất linh kiện loa & tai nghe – Tonly-01

Cán tôn Seamlock tại công trường

Công tác lợp mái

Lop Ton Tonly 1 Lop Ton Tonly 2 Lop Ton Tonly 3

Hoàn thiện

Anh Dai Dien Tonly

Tin Liên Quan